روز ١٣ اوريل ميلوش فورمن كارگردان فيلم اماديوس و پروازي بر فراز اشيانه فاخته در سن ٨٦ سالگي درگذشت. مقاله مفصل زير درمورد سينماي اين كارگردان برجسته سينما و برنده دو اسكار براي كارگرداني دو فيلم فوق را براي سايت سينما بدون مرز نوشته ام. در سال ١٣٥٧ ده ساعت برنامه در باره پنج كارگردان سينما بنام چشم انداز هفتم براي تلويزيون ملي ايران ساختم كه هركدام دو ساعت بود و به سبك و نگرش انها ميپرداخت. ميلوش فورمن يكي از انها بود و نه تنها براي برنامه اش با فورمن مصاحبه ي تصويري كرده بودم با اجازه اش يك روز هم در سنترال پارك نيو يورك از پشت صحنه فيلمبرداري فيلم”هر ” هم فيلمبرداري كرديم و در برنامه استفاده شد. دوستاني كه بخواهند انرا در ايران ترجمه و چاپ كنند بايد اجازه بگيرند

Recent Events

Dr. Bahman Maghsoudloo at the Iran Center London: Kiarostami, a report

دکتر بهمن مقصودلو در کانون ایران لندن: کیارستمی، یک گزارش

Ardeshir Mohasses, Rebellious Artist—Paris

Ardeshir Mohasses, Rebellious Artist—Paris

Ardeshir Mohasses, Rebellious Artist — Toronto

Ardeshir Mohasses, Rebellious Artist — Toronto

Los Angeles Film Center: Iran Droudy

کانون فیلم لس آنجلس: ایران درّودی

Festivals

Moscow Film Festival—2002

Moscow Film Festival—2002

St. Pertersburg Festival — 2000: Jury Member

St. Pertersburg Festival — 2000: Jury Member

Cairo Film Festival—1999: Surviving Paradise

Cairo Film Festival—1999: Surviving Paradise

Clermont-Ferrand Film Festival—1999: Life in Fog

Clermont-Ferrand Film Festival—1999: Life in Fog

Locarno Film Festival—1996: Seven Servants

Locarno Film Festival—1996: Seven Servants

Pesaro Film Festival—1990

Pesaro Film Festival—1990

Trailers

Abbas Kiarostami — A Report (Trailer)

Abbas Kiarostami — A Report (Trailer)

Bahram Beyzai playwright

Bahram Beyzaie: A Mosaic of Metaphors

Ardeshir Mohasses: The Rebellious Artist

Ardeshir Mohasses: The Rebellious Artist

Razor's Edge: The Legacy of Iranian Actresses (Trailer)

Razor’s Edge: the Legacy of Iranian Actresses — Official Trailer

Golchehreh